ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

به نام خدا شاخص های مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "به نام خدا شاخص های مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه"— رونوشت ارائه:

1 به نام خدا شاخص های مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه
دکتر صغری انجرانی آزمایشگاه مرجع سلامت آبان 1396

2 جهت پايش هر عملكردي نياز به تدوين شاخص مي باشد
جهت پايش هر عملكردي نياز به تدوين شاخص مي باشد. شاخص هاي در نظر گرفته شده بايد به صورت عملكردي باشند.

3 شاخص یک ابزار اندازگیری کمی است که می تواند برای مونیتورینگ و اندازگیری کیفیت فعالیتهای حاکمیتی مدیریتی، بالینی و پشتیبانی که بر پیامد های اقدامات درمانی بیماران اثر می گذارد، مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص ساده: یک جنبه از فرآیند را اندازگیری می کند ترکیبی

4 استفاده از شاخص عملکردی به منظور:
اندازگیری میزان پیشرفت برای دستیابی به اهداف و مقاصد ارتقاء پاسخگویی ارائه دهندگان خدمات به جامعه مقایسه عملکرد به منظور شناسایی فرصت ها برای بهبود

5 نکته: یک تعداد شاخص (حتی قابل مدیریت) نمی تواند کلیه اطلاعات ریز را در خصوص تمامی وجوه کیفیت و ایمنی بیمار در سیر ارائه خدمات سلامت نمایش دهد.

6 شاخص ها مي توانند: 1- بر اساس شواهد و منتج از مطالعات آكادميك باشد. 2- زماني كه شواهد علمي ناكافي باشد، بوسيله گروه متخصصين و افراد حرفه اي و بر طبق يك فرآيند توافقي و بر اساس تجارب آنها تعيين مي شود. به صورت ایده آل بر اساس کار تیمی متخصصین آشنا با جنبه های مختلف فرآیند و آگاه به انتظارات و نیازهای گیرندگان خدمات

7 ایجاد شاخص عملکردی شاخص ها بر چه موضوعاتی باید تمرکز نمایند؟ چه جنبه هایی باید اندازگیری شود؟ انتخاب شاخص بایستی بیشتر روی فعالیتهایی که دارای حجم بالای کاری، خطر بالا و هزینه بالا هستند، صورت پذیرد.

8 شاخص عملكردي اندازه گيري بخشي از اطلاعات مهم و موثر درباره عملكرد يك برنامه مي باشد كه به صورت درصد، اندكس، نسبت و ساير مقياس ها بيان مي شود و در فواصل منظم اندازه گيري ميشود و با يك يا چند معيار مقايسه ميگردد.

9 خصوصيت هاي تجويز منطقي

10 خصلت ها و شاخصهای تجویز منطقی
مشخصات خصلت درصد تستهایی که به جز موارد ذکر شده تجویز میشوند نتایج تست می تواند در شروع، تغییر و پایان درمان کمک کند ارتباط بالینی نتایج تست در یک چارچوب زمانی مشخص آماده میشوند حساسیت (sensitivity)و ویژگی (specificity) تست برای مصرف کننده مشخص می باشد ارزش اخیاری مثبت (PPV)و ارزش اخباری منفی (NPV)تست برای مصرف کننده مشخص می باشد درصد بیمارانی که به آزمایشگاه ارجاع میشوند برای هر پزشک تجویز آزمایش به منظور رد یا تایید تشخیص اولیه درصد تستهایی که نتیجه نرمال داده اند به تعداد کل تستها تجویز آزمایش بعد از شرح حال بالینی و معاینه بالینی رعایت اندیکاسیون بالینی تجویز هر تست تجویز آزمایش مطابق با راهنماهای بالینی

11 خصلت ها و شاخصهای تجویز منطقی
مشخصات خصلت درصد کم خونی یا عفونت ناشی از انجام تست عدم ایجاد درد و عوارض برای بیمار ایمنی تستی که نتیجه آن منجر به تجویزهای نامناسب نگردد عدم تولید زباله هایی که به محیط زیست آسیب می رسانند

12 خصلت ها و شاخصهای تجویز منطقی
مشخصات خصلت CEA= Cost/sensitivity Cost/ specificity انتخاب تستهایی که هزینه کمتر و حساسیت و اختصاصیت بیشتری دارند هزینه اثربخشی درصد تستهایی که بر اساس راهنماها تجویز می شوند انتخاب بر اساس راهنماهای بالینی

13 خصلت ها و شاخصهای تجویز منطقی
مشخصات خصلت تجویز تست در صورت عدم علائم بالینی کافی جهت تشخیص تجویز به موقع درصد تستهایی که فواصل منطقی تجویز را رعایت نکرده اند رعایت فواصل منطقی تجویز تست درصد تعداد تستهایی که بعد از ترخیص بیمار آماده میشود و بلا استفاده می ماند در بیماران بستری آماده شدن نتایج قبل از ترخیص

14 تمام ويژگي ها قابليت كمي سازي نيستند.

15 شاخص هاي قابل اندازگيري

16 شاخص های مديريت بهره برداری از خدمات آزمايشگاهی
1- متوسط تعداد آزمایش به ازاء هر پرونده بیمار بستری در یک بازه زمانی معین 2- متوسط تعداد آزمایش به ازاء هر پرونده بیمار بستری در یک بخش معین در بازه زمانی معین 3- متوسط تعداد آزمایش معین به ازاء هر پرونده بیمار بستری در یک بازه زمانی معین 4- متوسط تعداد آزمایش معین به ازای هر پرونده بیمار بستری در یک بخش معین در بازه زمانی معین

17 شاخص های مديريت بهره برداری از خدمات آزمايشگاهی
5- متوسط تعداد آزمایش معین به ازای هر پرونده بیمار بستری در یک بخش معین در بازه زمانی معین به ازاء پارامترهای دموگرافیک و بالینی معین (سن، جنس، علائم بالینی، تشخیص بیماری) مثال :تعداد آزمایشهای لیپد پروفایل درخواست شده برای افراد زیر 30 سال بستری ترخیص شده در شش ماه اول سال 6- درصد نتایج معوق(pending ) به ازاء تعداد پرونده بیماران ترخیص شده در یک بازه زمانی 7- درصد نتایج معوق(pending ) به کل آزمایشهای درخواست شده در پرونده بیماران ترخیص شده در یک بازه زمانی

18 شاخص های مديريت بهره برداری از خدمات آزمايشگاهی
8- آمار آزمایشهای ارجاعی معین در بیماران بستری در یک بازه زمانی 9- متوسط هزینه آزمایشهای ارجاعی به ازای هر پرونده بیمار بستری 10- درصد آزمایشهای معین که نتیجه آنها در محدوده طبیعی قرار داشته است در یک بازه زمانی معین به ازاء پارامترهای دموگرافیک و بالینی معین (سن، جنس، علائم بالینی، تشخیص بیماری) مثال: درصد آزمایش ANA که در محدوده طبیعی قرار دارند در شش ماهه اول سال در زنان بستری در بخش روماتولوژی

19 شاخص های مديريت بهره برداری از خدمات آزمايشگاهی
11- تعداد آزمایشهای (منتخب یا کل) که توسط هر پزشک درخواست شده در یک بازه زمانی معین به ازاء بیماران بستری توسط همان پزشک 12- متوسط هزینه آزمایش های درخواستی هر پزشک در یک بازه زمانی معین به ازاء بیماران بستری توسط همان پزشک 13- دفعات تکرار درخواست آزمایش معین به ازاء هر بیمار در یک بازه زمانی معین (به ازاء پزشک معین)

20 نهايتاً: استفاده از تست هاي آزمايشگاهي، نياز به خط مشي و استاندارد و تعيين و پايش شاخص هاي مرتبط در جهت استفاده منطقي و صحيح دارد.

21 روز خوبی داشته باشد.


دانلود ppt "به نام خدا شاخص های مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل