ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی"— رونوشت ارائه:

1 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اهمیت بهره بردای منطقی از خدمات آزمایشگاهی و نقش سیستمهای مدیریت اطلاعات در مدیریت بهره برداری سیامک میراب سمیعی آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

2 راهبردها و اقدامات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع سلامت برای مدیریت هزینه های آزمایشگاهی پزشکی و خدمات آن
راهبرد/اقدام شرح خلاصه فعالیتها ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت در جمهوری اسلامی ایران-بخش آزمایشگاه تدوین شناسنامه خدمات آزمایشگاه پزشکی و بازنگری کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت در جمهوری اسلامی ایران-بخش آزمایشگاه بررسی کارشناسی پیشنهادهای ارائه شده توسط ذینفعان با مشارکت انجمن های آزمایشگاهی تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی تدوین و ابلاغ آئین نامه آزمایشگاههای شبکه ای با تاکید بر تعریف استاندارد از ساختار وعملکرد شبکه ایجاد مکانیسم تامین و تدارکات متمرکز برای خدمات و تجهیزات و کیتهای کلیدی اقدامات تشویقی و حمایتی برای آزمایشگاههای شبکه ای بازنگری در فهرست خدمات آزمایشگاهی بسته بیمه پایه و تعیین Deductible انتخاب و ابلاغ فهرست خدمات آزمایشگاهی مشمول بیمه پایه امکان سنجی تعیین Deductible برای خدمات آزمایشگاهی مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی(بویژه تجویز منطقی خدمات آزمایشگاهی) تدوین راهبردها و راهکارهای کلی تجویز منطقی خدمات آزمایشگاهی و پیشگیری از تقاضای القایی تعیین فورمولاری بیمارستانی برای خدمات آزمایشگاهی تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی در خصوص تجویز منطقی آزمایشها تدوین و انتشار "بهترین رویه های آزمایشگاهی" (Best Medical Laboratory Practice) ارتقای کیفیت سیستمهای مدیریت داده ها و اطلاعات آزمایشگاه پزشکی(LIMS) به منظور پشتیبانی از راهکارهای مدیریت بهره برداری

3 راهبردها و اقدامات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع سلامت برای مدیریت هزینه های آزمایشگاهی پزشکی و خدمات آن
خرید راهبردی خدمت(با تاکید ویژه بر وظیفه سازمانهای بیمه بر اساس قانون ششم توسعه) تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مرتبط با خرید راهبردی خدمت با تاکید بر استانداردهای خدمت و ارائه دهنده خدمت: 1- اطمینان از استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت 2- دراولویت قرار گرفتن آزمایشگاههای شبکه ای در خرید راهبردی خدمت سطح بندی خدمات درآزمایشگاههای پزشکی تعیین استاندارد خدمات تخصصی آزمایشگاهی (ژنتیک سلولی، ژنتیک مولکولی، آسیب شناسی تشریحی و آسیب شناسی مولکولی و سایر) تدوین الگوی توزیع مراکز/شبکه های آزمایشگاهی در مناطق آمایشی حمایت از برنامه مشارکت خصوصی - دولتی ( PPP : Private Public Partnership ) تدوین و ابلاغ آئین نامه نحوه مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات شبکه های آزمایشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی کنترل بازار وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی کشف قیمت ، کنترل قیمت(با تاکید بر قیمت گذاری)، واردات موازی و رفع انحصار کیت و تجهیزات آزمایشگاهی تقویت تولید داخل و پشتیبانی از آن تضمین کیفیت و نظام اعتباربخشی ملی آزمایشگاههای پزشکی بازنگری و ارتقای نظام اعتباربخشی ملی آزمایشگاههای پزشکی بازنگری و ابلاغ ویرایش جدید استانداردهای آزمایشگاه پزشکی کسب اطمینان از استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ممیزی های دوره ای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه بر مبنای امتیاز مهارت آزمایی دوره ای پشتیبانی از تاسیس و فعالیت شرکت ها و موسسات معتبر مرتبط با کیفیت و آموزش بهبود آموزش های آکادمیک و حین خدمت با هدف ارتقای دانش و مهارت مدیران و کارکنان آزمایشگاههای پزشکی در حوزه فنی و مدیریتی

4 گامهای هفتگانه ایجاد شبکه درون دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی
سازماندهی در معاونت درمان (اداره امور آزمایشگاهها) تشکیل جلسات مشترک و متعدد بین مدیران آزمایشگاههای مراکز درمانی، بهداشتی، سایر حوزه های کلیدی و مدیران بیمارستانها (اتاق فرمان شبکه آزمایشگاهی دانشگاه) شناسایی و ارزیابی آزمایشگاهها با تدوین فهرست های زیر: فهرست تفکیکی آزمایشهای تشخیص پزشکی قابل انجام و ارجاعی فهرست تجهیزات کلیدی فهرست سرمایه انسانی تدوین نقشه خدمت (Service Map) شامل آزمایشگاههای مراکز بهداشتی، پژوهشی و آموزشی ایجاد ساز و کار جمع آوری و پایش آمار و اطلاعات کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی هر یک از مراکز درمانی ارتقای مدیریت بهره برداری(Utilization management) نظام پایش و بهینه کاوی (درون دانشگاهی و کشوری) ساختار و عملکرد آزمایشگاه مرجع سلامت 22 شهریور 1396

5 برنامه عملیاتی معاونت درمان-آزمایشگاه مرجع سلامت
برنامه های سال 1396 برنامه های سال 1395 هدف کمی هدف کلی استقرار و مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی استقرار و مدیریت شبکه آزمایشگاهی پوشش صد درصدی دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت پوشش فراگیر دسترسی عادلانه به خدمات درمانی با کیفیت پایش و نظارت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی تحت پوشش ساماندهی شبکه آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر دولتی ممیزی از آزمایشگاههای شبکه طبق تقویم زمانبندی ارتقای کیفیت میکروبشناسی بیمارستانی و ایمنی بیمار مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی بهبود کمی و کیفی شبکه آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر دولتی ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات آزمایشگاهی ساختار و عملکرد آزمایشگاه مرجع سلامت 22 شهریور 1396

6

7

8

9


دانلود ppt "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل