ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

طرح درس رياضيات مهندسي فصل 2 بحث: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "طرح درس رياضيات مهندسي فصل 2 بحث: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی"— رونوشت ارائه:

1 طرح درس رياضيات مهندسي فصل 2 بحث: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
Partial Differential Equations (PDE) 11 جلسه

2 جلسه اول 1. تعریف عمومی PED 2. حل معادلات شبه خطی مرتبه اول
3. طبقه بندی PDEs 4. ارائه راه حل های کلی برای حل هر طبقه

3 جلسه دوم 1. حل یک مصداق با تغییر متغیر ارائه شده
2. حل معادله موج بعنوان یک معادله هذلولوی 3. حل دالامبر معادله موج

4 جلسه سوم 1. حل معادله موج به روش جداسازی متغییر ها برای تا مرتعش به طول L 2. تعیین ضرایب دلخواه بر حسب شرایط مرزی و اولیه مسئله 3. تعبیر و تفسیر جواب بدست آمده معادله موج

5 جلسه چهارم 1. تطبیق جواب های بدست آمده از دو طریق دلامبر و جداسازی متغیر ها 2. حل معادله موج با جمله های اضافی در معادله بعنوان جمله میرایی موج و یا جمله فنری 3. حل معادله موج برای شرایط مختلف مرزی 4. حل معادله موج برای مصادیق خاص شرایط اولیه

6 جلسه پنجم 1. حل معادله موج (دو بعدی) روی صفحه مستطیل شکل
2. حل معادله بسل و معرفی توابع بسل 3. حل معادله موج روی صفحه مستدیر شکل

7 جلسه ششم 1. حل معادله حرارت با شرایط مرزی مختلف به روش جدا سازی متغیرها 2. مفهوم ریاضی تعادل حرارتی 3. مفهوم ریاضی عدم تلفات حرارتی 4. حل انواع معادلات حرارتی برای تعادل حرارتی

8 جلسه هفتم 1. حل معادله حرارت برای یک میله بسته با عدم تلفات حرارتی
2. حل معادله حرارت روی میله نامتناهی به روش جداسازی متغیر ها

9 جلسه هشتم 1. حل معادله حرارت روی میله نامتناهی به روش تبدیل لاپلاس
2. حل معادله حرارت روی سطح مستدیر

10 جلسه نهم 1. حل حالت تعادل معادله حرارت دو بعدی
2. حل معادله لاپلاس روی ربع اول مختصات کارتزین 3. حل معادله لاپلاس (پتانسیل) روی نوارهای نیمه نامتناهی

11 جلسه دهم 1. حل معادله لاپلاس (پتانسیل) روی دایره واستوانه
2. رسم خطوط هم دما روی سطوح مستطیل و دایره

12 جلسه یازدهم 1. حل معادلات دیفرانسیل جزیی به کمک تبدیل لاپلاس
2. حل معادلات دیفرانسیل جزیی به کمک تبدیل فوریه


دانلود ppt "طرح درس رياضيات مهندسي فصل 2 بحث: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل