ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

جزازبندگی پیش یزدان مجوی مزن دست درنیک وبد جز بدوی

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "جزازبندگی پیش یزدان مجوی مزن دست درنیک وبد جز بدوی"— رونوشت ارائه:

1 جزازبندگی پیش یزدان مجوی مزن دست درنیک وبد جز بدوی

2 تاثیر محلول غذایی و رقم بر رشد کاهو در سیستم آبکشت
نام درس: سمینار یک استاد راهنما: دکتر عبدوسی تهیه کننده : ملیحه صادقی زاده 1

3 مقدمه در سالهای گذشته استفاده از کشت بدون خاک برای تولید سبزیها افزایش یافته است کاهو و بسیاری از سبزیها به صورت تجاری با روش NFT تولید میشوند درمورد مبدا کاهو نقطه نظرهای متفاوتی وجود دارد: 1. حوالی دریای مدیترانه و آسیای صغیر 2.نواحی اروپای جنوبی و مصرو افریقای شمالی 2

4 ازلحاظ نام علمی : Lactuca serriola
از دیدگاه علمی نوع اولیه ی آن است ک ه در اثر جهش ژنی انواع امروزی آن به وجود آمده است کاهو از خانواده ی کاسنی Compositea میباشد کاهو گیاهی یکساله و روزبلند است 3

5 کاهو برگ کاهو پیچ یا کلم کاهو پیج معمولی کاهو ساقه ای 4

6 بررسی کاهو از لحاظ ارزش غذایی:
شرایط آب و هوایی فصل کاشت کاهو در ایران داشت و برداشت خاک و کود مقدار کافی کود شیمیایی بذر و نشا و مدت پرورش 5

7 هیدروپونیک چیست؟ مفهوم اصلی وازه هیدروپونیک کشت در محلول غذایی است
مفهوم اصلی وازه هیدروپونیک کشت در محلول غذایی است از دو واژه ی یونانی Hydros به معنی آب و Ponos به معنی کار مشتق شده است. بعد از این واژه ی هیدروپونیک وارد مباحث آزمایشگاهی و دنیای علمی باغبانی شد. 6

8 چرا هیدروپونیک؟ مواجه شدن کشاورزی امروز با عوامل محدود کننده ی در خاک
مواجه شدن کشاورزی امروز با عوامل محدود کننده ی در خاک عوامل محدود کننده مثل میکرو ارگانیسم های بسیاری مثل نماتد ها و PH نامناسب بافت سنگین و زهکشی ضعیف و جایگزی کردن خاک با یک بستر کاشت دیگر سیستم هیدروپونیک شرایط مطلوبی را برای رشد گیاهان فراهم می آوردو منجر به عملکرد بالا میشود. 7

9 فواید هیدروپونیک زمین نیاز ندارد و حتی در ساختارهای پوشیده میتوان کشت کرد هیچ تماسی با خاک ندارد و امکان کشت مداوم وجود دارد تولید خارج از فصل امکان پذیر است کشت سبزی ها میتواند با آسودگی انجام گیرد. 8

10 فوائد هیدروپونیک در مقایسه با کشت خاکی
کیفیت بهتر محصول بهینه شدن مصرف کودها نشاکاری راحت تر عملکرد بالا مسائل بهداشتی دوام بستر کشت بلوغ زودتر گیاه 9

11 معایب هیدروپونیک هزینه ی اولیه ان بالاست
مهارتهای مدیریتی بالایی برای آماده کردن محلول غذایی و حفظ PH,Ec نیاز دارد 10

12 کریمانی در سال 1373 چهار رقم کاهو،بدرسفید و سیاه و Olimpo ,Marthar
را در سه محلول غذایی متفاوت شامل ماسنتینی 100 درصد و 50 درصد و هوگلند جهت تعیین نحوه ی رشد و اثرات آن بر روی فاکتور های رشد در هیدروپونیک مورد آزمایش قرار داد. 11

13 مواد و روش ها دراین آزمایش اثر دو تیمار رقم و محلول غذایی هریک در دو سطح، در یک طرح فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی بر روی شاخص های رشدو عملکرد محصول کاهو بررسیب شد رقم Lollo rossa 12

14 تیمار اول شامل ارقام Lollorossa (B1) و Rachel (B2)
تیمار دوم شامل محلول غذایی یک(A1) و دو(A2) بود رقم Rachel 13

15 نتایج بررسی اثرات رقم و محلول غذایی بر میزان کلروفیل(جدول 1)
بررسی اثرات رقم و محلول غذایی بر میزان کلروفیل(جدول 1) بررسی اثرات رقم و محلول غذایی بر وزن تر کل(جدول 1) اثرات رقم و محلول غذایی بر تعداد برگ قابل مصرف(جدول 2) بررسی اثرات رقم و محلول غذایی بر تعداد برگ غیر قابل مصرف (جدول 2) 14

16 15

17 16

18 بحث نتایج مندرج نشان میدهد که میزان رشد ارقام کاهو در محلول های مختلف متفاوت بوده است بیشترین میزان رشد در محلول دو پیشنهادی و رقم Rachel مشاهده میشود همچنین کمترین میزان رشد مربوط به رقم Rachel تغذیه شده با محلول غذایی یک است. 17

19 پیشنهادات استفاده بیشتر از سبزی جات در سبد غذایی
تلاش برای جایگزین کردن کشت هیدروپونیک بجای کشت خاکی استفاده از ارقام مقاوم به آفات و بیماریها 18

20 منابع کریمایی ،محمدصادق ،1389 بررسی اثرات سه محلول غذایی بر روی فاکتورهای رشد و جذب عناصر چهار رقم کاهو در سیستم هیدروپئنیک،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 19

21 با تشکر از توجه شما عزیزان
20


دانلود ppt "جزازبندگی پیش یزدان مجوی مزن دست درنیک وبد جز بدوی"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل