ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

سينا جعفرپور علي رحماني عليرضا صحرايي

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "سينا جعفرپور علي رحماني عليرضا صحرايي"— رونوشت ارائه:

1 سينا جعفرپور علي رحماني عليرضا صحرايي
ارائه شفاهي سينا جعفرپور علي رحماني عليرضا صحرايي

2 تعريف نوعي انتقال داده که رسانه اصلي آن کلام يا گفتار است.
بعضي از جملات از پيش انديشيده و بعضي موردي و في البداهه هستند به همين دليل در معناي عام به آن انشاي خطابي نيز گفته مي شود. برخي از پژوهشگران زبان را دنباله و متمّم تکامل فکر در انسان مي دانند و برخي معتقدند که زبان اساساً ذاتي و فطري است. گفتار اولين صورت زبان است و دستگاهي است که از نمادهاي آوايي تشکيل شده است. به عقيده زبان شناسان گفتار مقدم بر نوشتار است. ارائه شفاهی

3 تقدم گفتار بر نوشتار ارائه شفاهی

4 تاريخچه ارائه يونان و روم ايران خاور دور اعراب بيابانگرد ارائه شفاهی

5 خصوصيات حضوري است. قابل استناد نيست.
به خاطر محدوديت زماني به اندازه ارائه کتبي مشروح نيست. کنترل کيفي و کمي آن دشوار است. ارائه کننده مي تواند از چند سبک بياني استفاده کند. تاثيرگذاريش مي تواند سريع باشد،هر چند اثرش در مخاطب ديرپاي نيست. نوعي انتقال اطلاعات دو سويه است)شکل1). از نظر مجموعه امکانات از ارائه کتبي غني تر است. ممکن است با هدف آگاه سازي و يا جلب نظر موافق مخاطب انجام شود. از اين نظر ممکن است آگاه ساز يا مجاب کننده باشد. ارائه شفاهی

6 امکانات ديداري – شنيداري اعمال تغييرات سريع گفتار و حرکت هاي موردي
درک يا حس پيام پيام گيري پرسش ابهام ترديد مخاطب امکانات ارائه شفاهي ارائه کننده خصوصيات ارائه کننده کلام سبک بيان و صدا - آهنگ - نواخت و لحن - طرز اداي کلمات - مکث سکوت حضور فزيکي و رويارويي - زبان بدن - نگاه امکانات ديداري – شنيداري اعمال تغييرات سريع گفتار و حرکت هاي موردي وضع روحي – عاطفي مخاطب وضع زماني و مکاني وضع اجتماعي ارائه پيام انديشي پيام سازي پيام پيرايي پيام کاوي پيام فرستي شکل1: انتقال دوسويه ارائه شفاهی

7 انتقال دوسويه ارائه شفاهی

8 سخنراني عمومي ارائه شفاهی

9 خصوصيات سخنراني عمومي معمولاً از امکانات ديداري و شنيداري استفاده نمي شود. به طور انفرادي صورت مي گيرد. مدتش معمولاً حدود نيم ساعت و گاه بيشتر است. ارائه کننده بايد با آيين سخنوري آشنا باشد. شخصيت سخنران و رفتار او در موفقيت يا عدم موفقيت سخنراني تاثير زيادي دارد. مناسبت هايش گوناگون است و محتوايش نيز تابع مناسبت است. وضع روحي - عاطفي، احساسي مخاطب در اين نوع ارائه عامل مهمي است. شرايط زماني و مکاني هم مي تواند مهم باشد. ارائه شفاهی

10 ارائه شفاهی

11 تدريس ارائه شفاهی

12 خصوصيات تدريس معمولاً از امکانات شنيداري و ديداري ساده در استفاده مي شود. هدف اصلي آن آموزش است. ارائه کننده بايد شيوه تدريس را بداند. بر اساس يک طرح درس مشخص که از قبل آماده شده انجام مي شود . معمولاً مخاطبين اطلاع چنداني از موضوع ندارند. مخاطبين موظف به رعايت آداب خاصي هستند. مخاطبين ملزم به دريافت هستند. کسب اطمينان از انجام فراروند دريافت و درک بسيار مهم است. حتماً بايد با کنترل کيفي و کمي دقيق انجام شود. مخاطبين از نظر دانش و آگاهي در موضوع ارائه، معمولاً هم سطح و زير سطح ارائه کننده هستند. ارائه شفاهی

13 سخنراني علمي- فني ارائه شفاهی

14 خصوصيات سخنراني علمي- فني
خاص محافل علمي- فني (کنفرانس، سمينار و...) است. موضوع آن غالباً تخصصي است. از انواع امکانات ديداري و شنيداري در اين نوع ارائه استفاده مي شود. استفاده بجا و درست از امکانات سمعي – بصري در موفقيت آن تاثير زيادي دارد. مدتش بين ۱۰ تا ۲۵ دقيقه است. معمولاً به طور انفرادي انجام مي شود، هر چند گاهي ممکن است موضوعي را بيش از يک نفر ارائه کنند. محتوايش را بايد با دقت آماده کرد و از اين نظر تمام مراحل يک ارائه کتبي (غير از مرحله تنظيم ساختار سه بخشي) را بايد انجام داد. ارائه شفاهی

15 خصوصيات سخنراني علمي- فني
هر چند نيازي نيست که سخنران، آيين سخنوري بداند، اما هرچه سخنران با آداب سخنراني بيشتر آشنا باشد، موفق تر است. مخاطبين ممکن است از نظر دانش و آگاهي علمي – فني در سطوح مختلف باشند. حضور در جلسه ارائه آداب خاصي دارد که اهل دانش و فن بايد در محافل علمي – فني رعايت کنند. ممکن است ماهيتاً از نوع ارائه شفاهي آگاه ساز يا مجاب کننده باشد. حتماً بايد بر اساس يک طرح زمانبندي مشخص انجام شود. ارائه کننده بايد آدابي خاصي را رعايت کند. ارائه شفاهی

16 ارائه شفاهی

17 مقايسه دريافت مخاطب در انواع ارائه
در شکل 2، منحني ٣ مربوط است به سخنراني عمومي که در آن از امکانات ديداري و شنيداري استفاده نمي شود.منحني ۲ مربوط به ارائه تصويري است و منحني ۱ مربوط است به ارائه کلامي – تصويري. شکل2: ميزان دريافت مخاطب در انواع ارائه ارائه شفاهی

18 ارائه با امکانات مناسب ارائه شفاهی

19 امكانات ارائه شفاهي امكانات مربوط به ارائه كننده
امكانات مربوط به مخاطب امكانات ناشي از ماهيت ارائه شفاهي امكانات محيطي ارائه شفاهی

20 امكانات ارائه شفاهي امكانات مربوط به ارائه كننده
امكانات مربوط به مخاطب امكانات ناشي از ماهيت ارائه شفاهي امكانات محيطي ارائه شفاهی

21 امكانات ناشي از ماهيت ارائه شفاهي
كلام سبك بيان و صدا حضور فيزيكي روياروي نگاه ارائه شفاهی

22 امكانات ناشي از ماهيت ارائه شفاهي
زبان بدن ( به ويژه حركت دستها و سر) تغييرات سريع و اصلاحات گفتارها و حركتهاي موردي ارائه شفاهی

23 امكانات محيطي وضع مكاني ، زماني و اجتماعي ارائه
امكانات ديداري – شنيداري ارائه شفاهی

24 امكانات ديداري - شنيداري
تخته سياه (يا سفيد) چارت پوستر ابزارهاي نمايشي (در انواع گوناگون) دستگاه هاي تقويت و پخش صدا ارائه شفاهی

25 امكانات ديداري - شنيداري
هدف از استفاده : جلب توجه دقيق مخاطبين به يك موضوع مشخص افزايش تاثير محتواي مطلبي كه ارائه مي شود (تقويت تاثير پيام) تشديد علاقه مخاطبين به موضوع نمايش مفاهيم يا ايده هايي كه شرح آنها با كلام زمانگير يادشواراست. ارائه شفاهی

26 امكانات ديداري-شنيداري
نبايدها : تاثير گذاشتن روي مخاطب از طريق ارائه تعداد زيادي جدول و نمودار اجتناب از برقراري تماس پويا با مخاطبين ارائه ايده هاي متعدد در يك مطلب واحد ارائه ايده هاي ساده اي كه با كلام به آساني قابل بيان هستند ارائه شفاهی

27 سخنراني علمي - فني ساختمندي سخنراني علمي – فني
خصوصيات سخنران علمي - فني ارائه شفاهی

28 ساختمندي شروع با مقدمه اي جاذب
بخش بندي شده ، با شروع از مفاهيم آشنا براي مخاطبين و بيان مفاهيم مبنايي تسلسل و توالي منطقي بخش هاي مختلف بحث تيجه گيريهاي مرحله اي پاسخگويي به سئوالات مربوط به هر مرحله از بحث جمع بندي نهايي و نتيجه گيريهاي لازم پس از اتمام هر بخش پاسخگويي به سئوالات مخاطبين پاسخ طرح سئوالاتي در موضوع ارائه شده و در صورت امكان دريافت پاسخ مخاطبين برگزاري بخش بحث پاياني با مخاطبين سپاسگزاري از مخاطبين ارائه شفاهی

29 ساختمندي مقدمه جملات كوتاه و موثر رعايت شئون فرهنگي و عرف محيط
اداي احترام به حاضرين كسب اجازه از صاحبنظران و پيشكسوتان و اساتيد در موضوع ارايه معرف اجمالي خود طرح عنوان اصلي و عناوين داخلي مهمتر بيان حيطه و حدود موضوع بيان سوابق كارهاي انجام شده در موضوع به اختصار اشاره مختصر به امكانات و مشكلات احتمالي مطالعه در موضوع ارائه شفاهی

30 نمودار ميزان توجه مخاطب در سخنراني غير ساختمند
ساختمندي نمودار ميزان توجه مخاطب در سخنراني غير ساختمند ارائه شفاهی

31 نمودار ميزان توجه مخاطب در سخنراني ساختمند
ساختمندي نمودار ميزان توجه مخاطب در سخنراني ساختمند ارائه شفاهی

32 خصوصيات سخنران علمي - فني
ظاهر آراسته و متناسب با عرف جامعه تمرکز فکر، جمعيت خاطر گشاده رويي صبر و حوصله قابليت (هنر) جلب توجه مخاطب توانايي اشراف بر فضاي ارائه و کنترل جو ارائه ادب در کلام و ادب در رفتار ارائه شفاهی

33 خصوصيات سخنران علمي - فني
تاثير نگاه نفوذ کلام حضور ذهن خونسردي تسلط بر اعصاب حاضر جوابي توانايي برقراري ارتباط حضوري زنده و پويا ارائه شفاهی

34 زمان سخنراني علمي - فني حساسيت مسئله انتخاب زمان
صبح مطالب مهم و پيچيده بعد از ظهر و غروب مطالب معمولي و ساده زمان هاي نامطلوب : قبل از ظهر بلافاصله بعد از ظهر ساعت آخر وقت در محيط هاي اداري ارائه شفاهی

35 زمان سخنراني علمي - فني نمودار ارائه مطالب در ارائه شفاهي طولاني (به مدت يک روز، مثل سمينار) ارائه شفاهی

36 مکان سخنراني علمي - فني معماري امکانات و تجهيزات ظرفيت کافي
صندلي هاي ثابت، مجهز به زيردستي و راحت کف شيب دار، پله هاي کم ارتفاع و راهروهاي آمد و شد راحت درب هاي ورودي و خروجي به تعداد کافي مخصوص شرکت کنندگان مخصوص ارائه کننده امکان تابش نور طبيعي ارائه شفاهی

37 مکان سخنراني علمي - فني رنگ مناسب ديوارها امکانات سرمايش و گرمايش
امكانات پخش نور مصنوعي تخته و تابلو هاي عريض و متعدد امکانات نصب پرده هاي نمايش به همراه دستگاههاي مربوطه امکانات آکوستيک عدم وجود مواردي که موجب اغتشاش حواس شود و ... ارائه شفاهی

38 آماده سازي سخنراني علمي - فني
اجراي مراحل اول تا پنجم از ارائه کتبي تعيين موضوع، تهيه منابع، تهيه طرح اوليه، كسب و سازماندهي اطلاعات، توليد متن اصلي و تنظيم ساختار سه بخشي (در صورت نياز به صورت کتبي سخنراني) تهيه طرح زمان بندي تهيه برگ هاي شفاف حاوي تصاوير جالب و گويا حاوي متن اصلي سخنراني براي توضيحات بيشتر تهيه امکانات شنيداري و ديداري ارائه شفاهی

39 تمرين سخنراني حجم مطالب تعداد برگ هاي شفاف تعداد اسلايد ها سرعت مناسب
استفاده از طرح زمان بندي پيش بيني مشکلات و موانع احتمالي سرعت مناسب ارائه شفاهی

40 شيوه سخنراني علمي - فني کمترين اشتباه سخنراني موفقتر و مؤثرتر
کمترين اشتباه سخنراني موفقتر و مؤثرتر گردش آرام نگاه قبل از شروع اصل نايکنواختي صدا صداي متناسب با موقعيت مکاني، تعداد حاضرين و موضوع استفاده از آهنگ، نواخت و لحن کلام بيان ساده و روان جملات کوتاه، مؤثر و در عين حال با احساس ارائه شفاهی

41 شيوه سخنراني علمي - فني نداشتن تکيه کلام
سخن گفتن با چند سبک (در صورت امکان) ارائه مطلب طبق طرح زمان بندي اجتناب از حاشيه پردازي و زياده گويي تأکيدات و تکرار هاي بجا مکث و سکوت بجا ابزاري براي تأثيرگذاري بيشتر اجتناب از به کار بردن کلمات و عبارات ابهام انگيز ارائه شفاهی

42 شيوه سخنراني علمي - فني درک وضعيت مخاطبين
ميزان کشش، علاقه و حوصله آنها به شنيدن و دنبال کردن مطلب نگاه ابزاري پويا جهت ارتباط و تاثيرگذاري عدالت در تقسيم نگاه استفاده از حرکات بدن به ويژه دست ها شرکت دادن مخاطبين در بحث تلطيف کلام پرهيز از تکبر، خودنمايي و فضل فروشي ارائه شفاهی

43 شيوه سخنراني علمي - فني تواضع استفاده از امكانات ديداري و شنيداري
اهميت قائل شدن براي مخاطبين سخن گفتن با اطمينان ارائه شفاهی

44 مراجع Main Reference Other Refernce:
Scientific & Technical Presentation, by S.M.T. Rouhani Ranlouhi, 2nd edition, Jelveh Publisher, 2000. Other Refernce: Oral Presentation ,by John Brown,Oxford University Press,1990. ارائه شفاهی


دانلود ppt "سينا جعفرپور علي رحماني عليرضا صحرايي"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل