ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

زیر نظر استاد محترم آقای دکتر سید حسین مجتبوی

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "زیر نظر استاد محترم آقای دکتر سید حسین مجتبوی"— رونوشت ارائه:

1 زیر نظر استاد محترم آقای دکتر سید حسین مجتبوی
بسمه تعالی درس‌های عاشورا زیر نظر استاد محترم آقای دکتر سید حسین مجتبوی تهیه کننده: طیبه سلمانی مقدم کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی پاییز 93

2 مقدمه درود بيكران بر هفتاد و دو قرباني سر از پا نشناخته و عاشق امام(ع) و شهادت در راه خدا و احترام خالصانه به اهل بيت عصمت و طهارت (ع) بويژه خاندان مطهر حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) كه به همه انسان هاي آزاده درس شجاعت و مردانگي و صبر و ايثار را آموختند. وقتي كه امام حسين (ع) و هفتاد و دو تن از ياران آن حضرت به شهادت رسيدند بنا بر روايتي دو روز بعد از آن عمر بن سعد به سوي كوفه حركت كرد و دختران و خواهران و كودكان امام (ع) را هم با خود به كوفه برد در حالي كه علي بن الحسين(ع) همچنان مريض بود در نقل ديگري هم آمده است كه عمر بن سعد لعنت الله عليه در اين دو روزي كه در كربلا ماند اجساد كشتگان خود را جمع آوري كرده بر آن ها نماز خواند و دفن نمود ولي بدن مطهر امام(ع) و يارانش را همانگونه بر روي خاك افتاده رها كرده. فرزندان وخواهران امام حسين(ع) و ديگر بازماندگان از اهل بيت و نيز زنان و كودكان بعضي ياران امام را بر شترهاي بي محمل نشاندند.

3 مقدمه در روايت منقول است كه هنگام حركت كاروان، بانوان به عمر بن سعد گفتند شما را به خدا قسم ما را بر كشتگان عبور دهيد، چون آن اسيران بدن هاي پاره پاره شهداء ما را مشاهده كردند كه در زير سُم اسبها لگد كوب شده اند فرياد برآورده و بر صورت خود لطمه زدند به هر حال با همه سختي و مشكلاتي كه براي كاروان اسراي كربلا گذشت اسيران به كوفه وارد شدند. اما هنگامي كه زنان كوفه با مشاهده اوضاع و احوال كاروانيان حسيني زاري مي كردند وگريبان خود را چاك مي زدند و مردان كوفي نيز به همراه آنان مي گريستند حضرت زينب(س) بر سر مردم كوفه نهيب زد و فرمود خاموش شوید يك خطبه بسيار كوبنده را قرائت فرمودند كه مردم كوفه حيرت زده و دستان خود را به دندان گرفتند، درعرض كنم اتفاقات زيادي در اين ايام رخ داد كه حكومت خود را به تزلزل ديد دستور داد اهل بيت (ع) را به زندان بردند و توسط گروهي خبر شهادت امام حسین(ع) را در همه جا منتشر كرد و سفر اهل بيت(ع) ادامه پيدا كرد از كوفه به شام و از شام هم به مدينه كه به روايتي اهل بيت(ع) پس از هفت روز كه در شام بودند به دستور يزيد بن نعان بن بشير روانه مدينه منوره شدند. در اين مسير به دو راهي جاده عراق مدينه رسيدند از امير كاروان خواستند تا آنان را كربلا ببرد وقتي كه به كربلا رسيدند. جابربن عبدالله انصاري را ديدند كه با تني چند از بني هاشم و خاندان پيامبر(ص) براي زيارت قبر امام حسين(ع) آمده بودند، كه داستان زيارتي جابر كه خود اولين زائر آن امام بزرگوار(ع) بودند را تواريخ خواند، و براي ما نقل كردند كه چه درس بسيار بزرگي براي زائران خدا. روايت است كه خاندان داغديده رسالت پس از ورود به كربلا براي شهيدان خود به عزاداري پرداختند و تا سه روز عزاداري و سوگواري كردند.

4

5 تبلور انسانیت واقعۀ عاشوراتبلورتمام انسانیت است. ودرس جامعیت دین راازواقعۀ عاشورامیتوان دریافت محرک اصلی اباعبدالله عشق الهی بوده است. اماآنچه موردتوجه است اینکه واقعۀ عاشوراجامعیتی درخورتوجه دارد ازلحاظ تیپ انسان درواقعۀ عاشوراازنظرشکل وقیافه وازهرسن و سنخی درعاشورامی توان نمونه ای یافت یک پیرمرد یک جوان یک طفل شیرخواره زن دخترسیاه سفید و درکربلادیده می شود. دراین واقعه هم انسان مسن باسابقۀ دینی چندین ساله رامی توان دید هم نوجوانیکه بیست و چهارساعت ازتشرفش به اسلام نگذشته است. تیپهای مختلف زیررامیتوان درعاشورامورد توجه قرارداد:طفل شش ماهه پیرمردهشتادساله همچنین بیسواد ترین افراد و فاضلترین نمونه رادرآن می توان یافت. کربلاوعاشورایک نمایشگاه عظیم معرفت وتجلیگاه تمام معارف انسانیست نمونۀ محرومترین انسانهارادراین واقعه می توان یافت. درطول تاریخ درجوامع بشری می بینیم. وقتی اندیشه بدون عشق مطرح شود به هیچ وجه رشد وتعالی ندارد.آنجائیکه عقل بدون عشق وارد شده، به مقصد نمی رسد وهمچنین درآن جاکه عشق بدون عقل بوده راه به جائی نبرده است. بهره ای که ازواقعۀ عاشورامی توان گرفت بهرۀ علمانه عاشقانه است.

6 حج واقعی امام حسین حج رانیمه تمام رهاکردیعنی حج حقیقی جای دیگراست . داستان عاشوراعلاوه براینکه عقل رااشراب می کندعشق می آفریندیعنی واقعۀ عاشوراتلفیق عشق وعقل است. واقعۀ عاشورااین دوواقعیت رابه هم نزدیک کرده است. در حج حتی یک احظه وقوف درعرفات کافیست امااگریک عمرخودت رامشغول بحثهای عملی کردی نمی توانی به مقصدبرسی. عقل برای عبورکردن است عقل است که تو رابه منزل معشوق می رساند. درمناباید بیتوته کرد سه شب مهمان معشوق هستی. حج حسینی حجیست که درمنای عشق حسین اقامت کند.عرفات برای گذرکردن است. حج اباعبدالله هم وقوف درعرفات وهم بیتوته درخانۀ عشق رادارد.عقل و عشق بایدممزوج شوند. یکی ازشرایط حج استطاعت است درسفرحج اگرخطرجسمی وحتی خطرمالی شما راتهدید می کندحج واجب نیست. امادررفتن به زیارت مرقداباعبدالله درست برعکس است یعنی هرچه خطربیشتر باشدزیارت اباعبدالله بیشترسفارش شده است.ازهمان روزی که اباعبدالله ازمدینه راه افتاد ضرورت قیام خودرابیان کرد وتمام همراهان راازاهداف نهضت خویش آگاه کردبزرگتر و مهمترازسخنرانیها و نامه های حضرت اعمال و رفتارایشان بود.

7 بیعت با امام حسین هرکسی درطول تاریخ حسینی است بایزیدزمان عصرخودبیعت نمی کند. حضرت نفرموده اندمن حسین بیعت نمی کنم بل فرموده اندمثل من بامثل یزیدبیعت نمی کندو این درس بزرگ عاشوراست به تمام جهانیان. هنگامی که قطرات اشک روی گونه هامی غلطدآنکسی که ادعای دروغین عاشقی دارد از کسی که واقعاعاشق است تمیزداده می شود. بهره گیری ازنهضت عاشوراعمل کردن به رفتارهایی است که الگویش امام حسین واهل بیت مکرمشان می باشد. امام حسین علیه السلام مثل کسانی نیست که کنارگودمی نشینندوبه دیگران می گویند برویدوجان بدهید بلکه امام خودمی روندوبه دیگران می گویندبیائید.کسی که درعرفه امام حسین رازیارت کندمثل کسیست که درعرش به ملاقات خدارفته است.

8 تحریفات عاشورا واقعۀ عاشوراموردکج فهمی هایی واقع شده است به تعبیرشهیدمطهری تحریفاتی درواقعۀ عاشورارخ داده است. این تحریفات دو قسم می شوند: الف) تحریفات لفظی و ب) تحریفات معنوی متاسفانه واقعۀ عاشوراهم بدست دوستان موردتحریف واقع شده هم بدست دشمنان. یکی اززمینه هایی که دردوستان سبب تحریف شده تک بعدی بودن شخصیت فرد تحلیل گرمی باشد.عامل دوم اسطوره سازسیست برخی ازدوستان بخاطراینکه امام رابزرگ جلوه دهدابعادانسانی راازامام خارج کرده وایشان رابه یک شخصیت خارق العاده ورای تصورات بشری جلوه داده اند.

9 تحریفات عاشورا دوم ابرازمحبتهای جاهلانه است نمونۀ آن دربعضی روضه هایی که بعضی ازمداحان بیان می کنند بوده است. سومین عامل اینک هرحادثه ای که رخ می دهدباخودقیاس می کنیم و می گوئیم ماکه اینکارراکردیم پس حسین نیزاینگونه رفتارمی کرده است. چهارمین عامل روایات و احادیثی است که موجب تحریف آن شده است. وبدست حاکمان جوربرای توجیه جنایتهای خویش جعل کرده اند. اماتحریف معنوی : گروهی ازتحلیل گران که واقعه عاشوراراتحریف کرده اندمی گویند قیام عاشورایک بعددارد حال آنکه این نهضت چندبعدیست بعضی به بهانۀ اینکه مردم رابه گریه بیاورندعلنابه آنان می گویندگناه کنید که باگریه برامام حسین گناهنتان پاک وآمرزیده می شود.اینان می گویندهمیشه باید افراد والاتر فدای افراد پستتر گردند.

10 تحریفات عاشورا انحراف دیگرگروهی می گویند انگیزۀ قیام حسینی عشق مجازی بوده است. اماراه جلوگیری ازانحراف این است که جملاتی که خوداباعبدالله گفته اندعینانقل شود و برای مداحی هم مقاتل درست باگویندگان معتبرمورداستفاده قرار گیرند.

11 عشق و عبودیت و عرفان هم درعرصۀ اندیشه اباعبدالله چراغ نجات وهم درپهنۀ سلوک عملی سفینه النجاه است.درهرزمینه ای نمونۀ بارزی درشخصیتهای عاشورامی توان یافت. هرکدام ازشخصیتهای عاشورامولاامام حسین راموردخطاب قرارمی دادوهنگام شهادت حضرت رابه بالین خویش می طلبید هم درآفاق و هم درانفس همه جاکربلاست ماجهل و حسدوغضب و دیگرصفات نکوهیده رادرکربلای انفسی خود به مذبح می بریم و هم درکربلای آفاقی خود گاهی انسان علیرغم همۀ تلاشهای خوددرمبارزۀ بانفس از شیطان شکست می خورد امیدواریم خداونددرکارزار نفس که همۀ مومنین به آن فراخوانده شده اندبه ماتوفیق دهد. قرآن هنگامی که یاران راستین رسول الله راتوصیف می کندویژگیهایی نقل می کند که درتک تک یاران امام حسین قابل رویت می باشد. درون گرایی و برون گرایی افراطی تفسیرناقصی از شخصیت انسان جلوه می دهد. درعین اینکه صحنۀ عاشوراصحنۀ عظیم ترین وقایع و واکنش انسان آزاده درمقابل ظلم است مسئلۀ عشق وعبودیت و عرفان نیز قابل مشاهده می باشد.

12 عشق و عبودیت و عرفان بهترین فرصت باقیمانده برای کام گیری از عبادت راحضرت ابوالفضل ازجانب امام برای عمر سعد مطرح می کندیکی ازاصحاب عمرسعد به وی چنین می گوید بااین درخواست موافقت کن چه ماکه پیروزیم . عمربن سعد موافقت می کند. آن شب عزیزشب مناجات و رازو نیازاصحاب امام بامعشوق ازلیست ظهرعاشورانیزصحنۀ برپایی نمازپرشکوه جماعت بود جلوه های عبادت رادرصحنۀ کربلای حسینی می توان دید اهمیت عبادت درچنان وضعیت مهیب و مرگبارقابل رویت است. بهرحال درس عبادت یکی ازدروس مکتب عاشوراست منتها عبادت عاشقانه نه عبادت زاهدانه. داستان کربلاداستان عشق است داستان عشقبازی بامحبوبیست که تمام وجودعاشق رااحاطه کرده است. همۀ ذرات عالم وجودیاران امام حسین راعشق الهی گرفته بود این محبت است که زمینه سازآفرینش بود فطرت همۀ انسانها راباعشق الهی سرشته اند.

13 صبر و پایداری بعد ازواقعۀ عاشوراصبربراسارت یکی ازنمونه های عظیم صبراست که زینب کبری متحمل شد. صبر بر هجران نشان عاشق است. بزرگترین و سختترین مرحلۀ اسارت در شام بود که حضرت در پاسخ به اینکه در کجابه شماسخت گذشت سه بارگفتند: الشام الشام الشام شماوقتی شیعۀ من هستیدکه درسختیها صبرداشته باشید. تحمل سختیهاهزینۀ طاعت و فرمانبرداری زینب کبری می باشد. کانون نعمتهاوجودنازنین اهل بیت است.

14 صبر و پایداری خزانۀ قدرت الهی دراختیاراهل بیت امام حسین است ولی آن جذبۀ الهی مانع ازبروز هیجانات می شود. اگر مختصری به سپاه دشمن نگاه کنند سپاه عظیم دشمن درهم فرومی پاشد. صبربزرگترکه صبربرمحنت است. عمان سامانی می گوید: شراب تلخ عشق الهی راهیچکدام ازانبیاواولیانتوانستندسربکشندوحضرت اباعبدالله آنرابه یکباره سرکشید.

15 درس‌های عاشورا درس گرفتن از قيام عاشورا يعني گفتار و رفتار عاشورائيان را در زندگي فردي و اجتماعي، الگو و اسوه قراردادن . در نهضت عاشورا با قهرمانان و الگوهايي روبه رو هستيم كه با گفتار و رفتار خود حادثه اي بس بزرگ آفريدند، حادثه اي كه مي توان براي شيعه و مسلمانان بلكه همه جهانيان الگوي مناسب و كارآمدي باشد. عبرت: واژه «عبرت » از ريشه «عبور» و گذشتن از چيزي به چيز ديگر است. به اشگ چشم «عبره » گفته مي شود، چون اشگ از چشم عبور مي كند . در تعبير خواب نيز، اين واژه به كار رفته، چون انسان را از ظاهر به باطن منتقل مي كند . به همين مناسبت به حوادثي كه به انسان پند دهد «عبرت » گويند، چون انسان را به يك سلسله تعاليم كلي راهنمايي مي كند. بنابراين، عبرت آموزي يعني از حال به گذشته رفتن و گذشته را بررسي و از آن پند گرفتن است . عبرت آموزي از حادثه عاشورا به اين معناست كه انسان همواره آن را مورد مطالعه قرار داده و جامعه خود را با آن مقايسه كند تا بفهمد در چه حال و وضعي قرار دارد، چه چيزي او را تهديد مي كند و چه چيزي براي او لازم است.

16 درس‌های عاشورا با اين بيان، تفاوت اساسي بين درس و عبرت وجود ندارد; چرا كه عبرت آموزي نوع ديگري از درس است، اما درس از راه عبرت گيري . با اين توضيح كه ما در درس آموزي نقطه هاي اوج و خوبي ها را مي بينيم و آن ها را به عنوان اسوه و سرمشق معرفي مي كنيم . اما در عبرت آموزي، تنها به خوبي ها و الگوهاي مثبت نگاه نمي كنيم بلكه بدي ها و زشتي ها و نامردمي ها را نيز مي بينيم و از آن به گونه اي ديگر درس مي آموزيم . به گفته استاد شهيد مطهري: حادثه عاشورا دو صفحه دارد: سفيد و نوراني، تاريك و سياه . صفحه سفيد قهرماناني چون امام حسين (علیه السّلام) و قمر بني هاشم و صفحه سياه قهرماناني چون يزيد، ابن زياد و عمر سعد دارد . در بحث عبرت ها به صفحه سياه و تاريك و جنايت هاي آنان نيز توجه مي شود.

17 1. عاشورا و انسانیت یکی از ماندگارترین پیام های عاشورا که برای تمام بشریت در طول تاریخ،چه مسلمان و چه غیرمسلمان،آموزنده و زندگی سازاست،این جمله امام(ع) است که فرمودند: «اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.» امام(ع) در این جمله به این نکته اشاره می کند که انسانیت یک ملاک بسیار ارزشمند است که جدای از هر دین و مسلک که انسان ها از آن پیروی می کنند و مؤمن به خداوند که یا کافر هستند، یک گوهر درونی در وجود تمام آنهاست که به نام انسانیت که اگر هر فرد به آن مراجعه کند، می تواند راه درست و حقیقت را پیدا کند و حق و ناحق را به واسطه همین گوهر درونی تا حدود زیادی تشخیص دهد. در جای دیگرایشان فرمودند: «دین لغلغه دهان شما نباشد.» یعنی به مسایل دین به صورت ظاهری نگاه نکنید بلکه تلاش کنید تا آن را در زندگی خود متبلور و متجلی کنید. نمود حضور دین در زندگی ایشان،بزرگی روح، عزت و کرامت انسانی، به اسارت نگرفتن روح انسان در دام خواهش ها و وسوسه ها و تسلیم نشدن در برابر آنچه انسانیت و روح انسانی را ذلیل می کند، خواهد بود. به همین دلیل است که امام(ع) می فرماید: «مرگ در مسیر عزت،حیات جاودان است.»

18 2.عاشورا و امید امام حسین(ع) در آن شرایط سنگین قبل از شهادتش، خانواده اش را جمع می کند و به ایشان می فرماید: «برای سختی ها و مشکلات آماده باشید و مطمئن باشید که خداوند، شر دشمنان را از شما دور می کند.» امام(ع) با اینکه می داند چه شرایط سختی در انتظار خانواده اش است آنها را برای چنین مصایبی آماده می کند و به عنوان بزرگ ترین خانواده،اعضای خانواده اش را متوجه رحمت و عنایت خداوند می کند و اینکه همه چیز در اراده خداوند است. این یک پیام خانوادگی دارد برای تمام کسانی که در زندگی با مشکلاتی رو به رو می شوند و به سرعت دچار افت روحیه می شوند یا عنان اختیار از کف می دهند. امام(ع) در سخت ترین شرایط به خانواده اش روحیه می دهد و زمانی که حضرت زینب(س) بی تابی می کند، امام(ع) دست روی سینه خواهرش می گذارد و می فرماید: «مبادا شیطان صبر و شکیبایی تو را از بین ببرد». اینها همه درس هایی است که ما ازاین واقعه عاشورا می گیریم و می توانیم در زندگی، از آنها استفاده کنیم.

19 3.عاشورا و عبودیت یکی از مهم ترین پیام های واقعه عاشورا،بحث توحید است. اینکه تمام سختی ها و مصایب عاشورا به دلیل این بود که امام حسین(ع) فقط تسلیم امر خداوند بوده تا جاهلیت به وجود آمده را از بین ببرد. اگر در جملات آخر امام(ع) قبل از شهادت تأمل کنیم،می بینیم که ایشان می فرمایند: «خداوندا من تسلیم امرتو هستم و به قضای تو رضایت دارم و معبودی جز تو نمی شناسم و پرستش نمی کنم. و فریادرس فریادرسان هستی.» توجه کنید که در نمازهای یومیه که هر روز می خوانیم می گوییم: «ایاک نعبدوایاک نستعین». چند نفر از ما به این جمله توجه می کنیم؟ در حالی که پیام امام(ع) در آخرین لحظات زندگی اش همین آیه است. این همان چیزی است که به عنوان سلامت معنوی از آن نام می برند. سلامت معنوی یعنی اینکه زندگی ما رنگ خدایی بگیرد و به آزادی معنوی دست پیدا کنیم که از غیرخدا جدا شویم و به توحید فکری و عملی ناب برسیم. متأسفانه افرادی هستند که در زندگی وقتی با یک مشکل رو به رو می شوند اولین چیزی که فراموش می کنند خداست و برای حل مشکل خود دست به دامان این و آن می شوند. پیام عاشورا استقامت، صبر و امید است و اینکه خداوند قادر بر تمام مسایل است. انسانی که به این مراحل برسد و این پیام را در زندگی خود متجلی کند، هیچ گاه در برابر زور و باطل قد خم نمی کند و سازش نمی پذیرد چون به خداوند تکیه دارد و ایمان دارد که حق و حقیقت،نهایتاً پیروز است. به این صورت است که پیام امام حسین(ع) و عاشورا، جهت زندگی انسان ها را تغییر می دهد و اتفاقاً در تحمل سختی های دنیای امروز هم راه گشاست.

20 4.عاشورا و آزادگی بحث بسیار مهم دیگری که از پیام های بزرگ پدیده عاشورا است، بحث آزادی افراد در انتخاب و تصمیم گیری است. آنجا که امام(ع) در شب عاشورا تمام یارانش را جمع کرد و به ایشان فرمود: «من تکلیف دارم و این دشمنان با من سروکار دارند و اگر شما هم بمانید،کشته خواهید شد. هیچ تکلیفی بر شما نیست» و چراغ ها را خاموش می کند و می فرماید: «هر کس که می خواهد از همین راه که آمده است، بازگردد.» آیا شما آزادی عمل و اختیاری بیش از این در طول تاریخ سراغ دارید؟ وقتی که امام(ع) می فرماید: «من بیعت خودم را از شما برمی دارم.» یعنی از آنچه که خود ایشان صاحب حق و اختیار است هم کوتاه می آید و از حق خودش نیز می گذرد. فقط به این دلیل که به اصل آزادمنشی و آزادی در تصمیم گیری و تفکر افراد احترام می گذارد. امام(ع) با این کار قصد داشت فقط افرادی را در کنار خود نگه دارد که به اهمیت موضوع و باطن اعمال ایشان آگاهی داشتند و نه از روی جهل و یا اجبار در کنارامام(ع) مانده بودند. به همین دلیل فرمودند: «آن تعداد معدود افرادی که با من هستند، باید از آگاه ترین انسان ها باشند.» افرادی که عقیده کامل داشتند که امام(ع) برای رضای خداوند و اجرای تصمیم الهی دست به این کار زده است نه از روی قدرت طلبی و حرص دنیوی.

21 5.عاشورا و اتمام حجت گاهی در مورد برخی از حوادث عاشورا و اعمال و سخنان امام(ع) صحبت هایی می شود که حق مطلب را ادا نمی کند. یکی از آن موارد بردن کودک چند ماهه به نزدیک خیمه گاه دشمن و طلب آب کردن از دشمن برای آن نوزاد است. شاید در یک نگاه ظاهری و دنیوی همه افراد نیز در شرایط مشابه چنین عملی را انجام دهند و برای نجات فرزند خود از لشکر دشمن تقاضای آب نمایند اما اگر در این مسایل دقیق شویم،متوجه می شویم که امام(ع) با این کار خود حجت را بر جاهلان تمام کرد و به تمام افراد در طول تاریخ نشان داد که چه کسانی در برابر او صف آرایی کرده بودند. این یک حرکت سمبولیک برای آشکار شدن نوع عملکرد و تفکر افرادی بوده که دربرابر امام(ع) صف آرایی کرده بودند. امام حسین(ع) در شدیدترین شرایط طوری رفتار کردند که امروز برای بشریت هیچ نقطه مبهم و تاریکی باقی نماند و ایشان می دانستند که چه گروه جاهل و متحجر و دنیاطلبی در برابرش صف کشیده اند. آنها همان قاسطین، مارقین و ناکثین بودند که در برابر پدر ایشان ایستاده بودند. اگر کمی دقت کنید، می بینید که کسی که سر امام(ع) را از تن جدا می کند از خوارجی بوده که در برابر امام علی (ع) می جنگید. بنابراین امام(ع) به خوبی لشکریان جاهل دشمن را می شناخت و با این عمل خود هویت این جاهلان را برای تمام آیندگان روشن ساخت.

22 6.عاشورا و کنترل اجتماعی از دیگر پیام های عاشورا، بحث امر به معروف و نهی از منکر است که امروز در دنیا به عنوان کنترل اجتماعی از آن یاد می شود. از آنجایی که جامعه یک سیستم است و تمام سیستم ها نیاز به نگهداری و کنترل و نظارت دارند، جامعه نیز از این موضوع مستثنا نیست و این بحث کنترل اجتماعی را به وجود می آورد. این کنترل باید بر مبنای علم، منطق و اخلاق باشد که ما در اسلام آن را می بینیم، وقتی به بیانات امام(ع) دقت می کنیم،ایشان می فرمایند: «هدف قیام من قدرت طلبی نیست.» این یک پیام و آموزه مهم برای مدیران و مسؤولان است. امام(ع) از روی ظلم،خشونت و قدرت طلبی قیام نکرد بلکه هدف ایشان نشان دادن راه درست از بیراهه ها به امت جدش رسول خدا(ص) بود. این همان کنترل اجتماعی است که امروزه از آن یاد می شود. با کمی دقت می بینیم که این امر به معروف و نهی از منکر از نهاد خانه و خانواده آغاز می شود. از وقتی که شما به کودک خود سلام کردن می آموزید و به او یاد می دهید که دروغ نگوید،اولین اصول امر به معروف و نهی از منکر را به او آموزش داده اید.

23 7.عاشورا و شفا بخشی ویکتور فرانکل در کتاب خود به نام «انسان در جستجوی معنا» به این نکته اشاره دارد که تمام زندگی انسان ها دارای معنا و مفهوم است. انسان باید این معانی را دریابد،بیاموزد و از آنها در جهت رسیدن به پیشرفت و تعالی بهره مند شود. وقتی ما در زندگی انسان های بزرگی همچون امام حسین(ع) فکر کنیم و با آن ارتباط معنایی پیدا کنیم، دیگر صورت ظاهر را رها خواهیم کرد و به آنجایی می رسیم که می توانیم ذره ای از این عظمت و شکوه را دریابیم و روح خویش را به سطوح بزرگ تر ارتقا دهیم. وقتی که شما تصمیم می گیرید با استفاده از آموزه های زندگی این بزرگان به سمت خداوند نزدیک شوید و در جهت این تصمیم گیری تلاش می کنید، به طور قطع عنایات الهی شامل حال شما خواهد شد و شما در تمام امور زندگی خود آثار آن را احساس خواهید کرد. همان طور که در طول تاریخ پیامبران و اولیای الهی از حضرت آدم(ع) تا دیگر پیامبران معجزات بی شماری را به مردم نشان داده اند،شکی نیست که با برقراری یک ارتباط معنوی قوی با روح بزرگوار امامان(ع) می توان آثار عظیم آن را در زندگی فردی شخصی مشاهده کرد. بسیاری افراد که پیرو ادیان دیگر هستند،وجود دارند که ارادت خاصی نسبت به امام حسین(ع)،حضرت ابوالفضل(ع) و دیگر شهدای واقعه عاشورا دارند،چرا که توانسته اند این ارتباط معنوی را ایجاد کنند، برقراری این گونه ارتباطات نیازمند مسلمان بودن نیست چون امام حسین(ع) محدود به مسلمانان و شیعیان نیست و این همان روح بلند امام(ع) و شهدای واقعه عاشورا است که در تمام تاریخ و انسان ها سایه گسترده است و هر انسانی با توجه به میزان تلاش و ارادت خود می تواند از آن بهره مند شود.

24 بخشنده ترین مردم کسی است، که در هنگام قدرت می‌بخشد
بخشنده ترین مردم کسی است، که در هنگام قدرت می‌بخشد. امام حسین علیه السلام با تشکر از توجه شما


دانلود ppt "زیر نظر استاد محترم آقای دکتر سید حسین مجتبوی"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل