ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

بیائید با هم سفر کنیم از بزرگترین تا کوچکترین ذره در کیهان

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "بیائید با هم سفر کنیم از بزرگترین تا کوچکترین ذره در کیهان"— رونوشت ارائه:

1 Travel with NASA from the biggest to the smallest distance of the universe.
بیائید با هم سفر کنیم از بزرگترین تا کوچکترین ذره در کیهان Translator : M.Soroush

2 This is a journey which starts and ends in distances difficult for the human mind to capture.
It starts from 10 million light years (1023m.) at space, and ends at 100 atom/meter (10-16m.) on Earth. Have a nice trip. این سفری شروع وپایان می پذیرد در فاصله های مختلف که در تخیل انسان قابل تصور است شروع می شود ازفاصله 10 میلیون سال نوری(23+10) درفضا (از دید یک ناظر بیرونی به کهکشان راه شیری) و پایان می پذیرد در16-10 (10اتم بر متر) در روی زمین سفر خوبی را آغاز می کنیم National NASA

3 10 million light years (1023m) the distance to galaxy Milky-Way
10 میلیون سال نوری فاصله تا کهکشان را شیری

4 1 million light years (1022m) The disc becomes visible.
1 میلیون سال نوری ، قرص راه شیری نمایان شد

5 You can barely see our galaxy.
light years (1021m) You can barely see our galaxy. صدهزارسال نوری (21+10) شما به وضوح می توانید راه شیری را ببینید

6 You start to see the stars of our galaxy.
light years (1020m) You start to see the stars of our galaxy. 10هزارسال نوری (20+10) شما رویت ستاره هائی از راه شیری را آغاز می کنید

7 1.000 light years (1019m) The stars ten times closer.
هزارسال نوری(19+10) به ستاره ها ده برابر نزدیک ترشدید

8 100 light years (1018m) Nothing but stars. صدسال نوری(19+10) ستاره ها و دیگر هیچ

9 10 light years (1017m) Even more stars. 10سال نوری(17+10) باز هم ستاره ها ی بیشتر

10 1 light year (1016m) With a little attention you can see the sun. یک سال نوری(16+10) با کمی دقت شما خورشید را می توانید ببینید

11 1 trillion Km (1015m) The sun even bigger. یک تریلیون کیلومترm) 15+10) خورشیدباز هم بزرکتر میشه

12 Our solar system starts to show.
100 billion Km (1014m) Our solar system starts to show. (The orbits of the planets have been painted) 100بیلیون کیلومترm) 14+10) ستاره های منظومه شمسی رویت شدند (مدار سیاره ها بصورت رنگی می باشد)

13 10 billion Km (1013m) Our solar system. 10 بیلیون کیلومترm) 13+10) منظوه شمسی

14 The orbits of Hermes, Venus, Earth, Mars and Zeus.
1 billion Km (1012m) The orbits of Hermes, Venus, Earth, Mars and Zeus. یک بیلیون کیلومترm) 12+10) مداری از سیاره های عطارد، زهره ، زمین ، مریخ و مشتری

15 100 million Km (1011m) The orbits of Venus, Earth and Mars.
100میلیون کیلومتر m) 11+10) مداری از زهره ، زمین ومریخ

16 Part of the orbit of Earth.
10 million Km (1010m) Part of the orbit of Earth. 10میلیون کیلومتر) 10+10) قسمتی از مدار زمین

17 You can see the orbit of Moon.
1 million Km (109m) You can see the orbit of Moon. یک میلیون کیلومتر) 9+10) شما می توانید مدار ماه را ببینید.

18 Km (108m) Our Earth still small. صد هزارکیلومترm) 8+10) زمین مان هنوز هم کوچک است

19 The northern hemisphere of Earth.
Km(107m) The northern hemisphere of Earth. 10هزارکیلومترm) 7+10) نیم کره شمالی زمین

20 1.000 Km (106m) Florida USA. هزارکیلومترm) 6+10) فلوریدا امریکا

21 100 Km (105m) From the surface of the sea.
Florida even closer. 100کیلومتری m) 5+10) از سطح دریا همچنان به فلوریدا نزدیکتر می شویم

22 You start to distinct places.
10 Km (104m) You start to distinct places. 10کیلومتریm) 4+10) شما مکانها را به وضوح رویت می کنید .

23 What you can see when free falling off a plane.
1 Km (103m) What you can see when free falling off a plane. یک کیلومتریm) 3+10) آنچه شما می توانید ببینیدوقتی با یک هواپیما بصورت آزاد سقوط می کنید

24 An ordinary view from an helicopter.
100 m (102m) An ordinary view from an helicopter. 100متریm) 2+10) یک نمای عادی از یک هلیکوپتر

25 10 m (101m) Seeing off a cliff. 10متریm) 1+10) رویت ساحل

26 What you see when you reach out your arms...
1 m (100m) What you see when you reach out your arms... یک متریm) 0+10) آنچه شما مشاهده می کنید زمانیکه میدان دید شما به اندازه طول دستانتان است ...

27 You can catch the leaves.
10 cm (10-1m) You can catch the leaves. 10سانتیمتریm) 1-10) شما برگها را می توانید لمس کنید .

28 You can see the structure of a leaf.
1 cm (10-2m) You can see the structure of a leaf. یک سانتیمتریm) 2-10) شما سازه یک برگ را می توانید ببینید.

29 1 mm (10-3m) Even closer. یک میلیمتریm) 3-10) بازهم نزدیکتر

30 100 micron (10-4m) you can see the cells.
شما سلولها را می توانید ببینید.

31 10 micron (10-5m) The cells look clearer. 10 میکرونm) 5-10) واضح تر سلول ها را ببینید .

32 1 micron (10-6m). The cell itself. یک میکرونm) 6-10) نمای یک سلول

33 You can see the chromosomes.
1.000 angstrom (10- 7m) You can see the chromosomes. 1000 آنگسترونm) 7-10) شمامی توانید کروموزوم ها را ببینید.

34 You can see the DNA chain.
100 angstrom (10- 8m) You can see the DNA chain. 100 آنگسترونm) 8-10) شما می توانید زنجیره دی ان ای را ببینید.

35 The chromosomes parties.
1 nanometre (10-9m) The chromosomes parties. یک نانومترm) 9-10) گروه کروموزوم ها

36 The atom of carbon. Life consists of it...
1 angstrom (10-10m) The atom of carbon. Life consists of it... یک آنگسترونm) 10-10) هاله ای از اتم . حیات تشکیل یافته از...

37 The electron within the atom.
10 Pico metre (10- 11m) The electron within the atom. 10 پیکومترm) 11-10) الکترون های محصور اتم(ابر الکترونی)

38 1 Pico metre (10-12m) The orbit of electrons.
قلمروی از الکترونها

39 100 Fermi (10-13m) The inner of an atom. 100فرمی m) 13-10) هسته یک اتم

40 10 Fermi (10-14m) Closer. 10فرمی m) 14-10) نزدیکتر

41 The surface of a neutron.
1 Fermi (10-15m) The surface of a neutron. یک فرمی m) 15-10) سطحی از یک نوترون

42 100 atom metre (10-16m) we can see the quark.
End of trip! 100 اتم مترm) 16-10) ما كوارك را می توانید ببینید. پایان سفر!

43 After this journey ask yourself:
Can you say whether you are big or small? بعد از این سیاحت از شما می پرسیم : می توانید بگوئید کجای این هستی قرار دارید ؟ یا بهرحال بزرگید یا کوچک ؟

44 Think for a minute برای یک لحظه فکر کنید !
NATIONAL NASA (USA) Translator : M.Soroush

45 The End پایان


دانلود ppt "بیائید با هم سفر کنیم از بزرگترین تا کوچکترین ذره در کیهان"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل