ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

ارائه در حال بارگذاری است. لطفا صبر نمایید.

فصل پنجم Reducibilityِ

ارائه های مشابه


ارائه در موضوع: "فصل پنجم Reducibilityِ"— رونوشت ارائه:

1 فصل پنجم Reducibilityِ
نظریه زبان ها و ماشین ها فصل پنجم Reducibilityِ دانشگاه صنعتی شریف نیمسال اوّل 89-88

2 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Reducibility A reduction is a way of converting one problem to another problem in such a way that a solution to the second problem can be used to solve the first problem. If problem A reduces to problem B, we can use a solution to B to solve A. 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

3 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Undecidable Problems Let Then we have 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

4 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

5 Undecidable Problems (continued)
Let Then we have 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

6 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

7 Undecidable Problems (continued)
Let Then we have 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

8 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

9 Undecidable Problems (continued)
Let Then we have 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

10 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

11 Reduction via Computation Histories
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

12 Linear Bounded Auromata
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

13 Decidable Problems about LBA
Let Then we have 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

14 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

15 Decidable Problems about LBA
Remember that Finally, we have 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

16 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

17 Undecidable Problems about LBA
Let Then, we have 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

18 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Proof: For a TM M and an input w we can determine whether M accepts w by constructing a certain LBA B and then testing whether L(B) is empty. The language that B recognizes comprising all accepting computation histories for M on w. If M accepts w, this language contains one string and so is nonempty. If M does not accept w, this language is empty. 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

19 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Proof (cont.): 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

20 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Proof (cont.) Now we are ready to state the reduction of ATM to ELBA. Construct TM S that decides ATM as follows. 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

21 Undecidable Problems about CFG
Let Then, we have 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

22 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Proof: We now describe how to use a decision procedure for ALLCFG to decide ATM. For a TM M and an input w we construct a CFG G (or PDA D) that generates all strings if and only if M does not accept w. G (or PDA D) generates all strings that do not start with C1, do not end with an accepting configuration, or where some Ci does not properly yield Ci+1 under the rule of M. 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

23 Post Correspondence Problem (PCP)
88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

24 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
An instance of the PCP 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

25 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Main Theorem 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

26 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
MPCP 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

27 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Proof: 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

28 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Part 1 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

29 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Part 2 and 3 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

30 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Part 4 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

31 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Example (cont.) 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

32 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Part 5 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

33 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Example (cont.) 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

34 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Part 6 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

35 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Part 7 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

36 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Conversion of P’ to P 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

37 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Computable Functions 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

38 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Mapping Reducibility 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

39 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Theorem 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

40 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Corollary 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

41 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Theorem 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

42 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Corollary 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

43 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Theorem 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف

44 نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف
Proof (cont.) 88-89 نیمسال اوّل نظریه زبان ها و ماشین ها دانشگاه صنعتی شریف


دانلود ppt "فصل پنجم Reducibilityِ"

ارائه های مشابه


تبلیغات گوگل